Важна информация


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 От 25 май 2018 г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни във връзка с продажбата на пчеларски инвентар, издаване на счетоводни документи, обработка на запитвания чрез контактната форма на сайта ни www.rolta-plastic.com и изпратени на електронната ни поща, "НУЕВА” ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на продуктите или услугите, като ги съхранява отговорно и законосъобразно.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

ДАННИ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  1. Наименование: "НУЕВА” ООД
  2. ЕИК/БУЛСТАТ: 201284160
  3. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 8000, ул. „Ал.Велики“ № 48
  4. Данни за кореспонденция: гр. Бургас, 8000, ул. „Ал.Велики“ № 48
  5. E-mail: office@nueva-bg.com 
  6. Телефон за контакт:0885295552

"НУЕВА” ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

ПОНЯТИЯ

За да бъде полезна и разбираема  нашата декларация за поверителност на личните данни, считаме за необходимо да поясним използваната  терминология, а именно:

  1. лични данни - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; 2. субект на данни- физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-спе­циално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентифи­катор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; 3. обработване на лични данни - всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване; 4. ограничаване на обработването - маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване обработването им в бъдеще; 5. профилиране - всяка  една форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение; 6. администратор или администратор отговорен за обработването - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка; 7. обработващ лични данни - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора; 8. получател - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване, в съответствие с правото на Съюза или правото на държава-членка, не се считат за получатели; обработването на тези данни от посочените публични органи трябва да отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването; 9. трета страна - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни; 10. съгласие - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

 СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 Дружеството  събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките. Данните Ви служат за управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на дружеството. 

 КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЪБИРАМЕ

 НУЕВА ООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас. Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за дружеството  са за целите на изпълнение на направена от Вас поръчка,за осчетоводяване и фактуриране на покупките . Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, маркетингови дейности с цел подобряване на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите. Конкретно използвани Ваши лични данни:

- При купуване продукт - имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки; телефон - Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана с начина на плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки; - За издаване на фактура и обработването й – имената Ви,  адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес,  сума на плащането и продукт/и, дата на покупката

ПРИНЦИПИ, КОИТО СПАЗВАМЕ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

НУЕВА ООД обработва и защитава личните данни, събрани при изпълнение на дейността на Дружеството, честно, законосъобразно и съгласно целите, за които данните са събрани. Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно при спазване на следните принципи:

 УПОТРЕБА НА БИСКВИТКА (cookies)

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта на дружеството. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Браузърът Ви позволява да изтриете всички "бисквитки" по всяко време, като функции на използвания от Вас браузър, но  в резултат на тези действия някои функции на уеб-страницата ни могат да не бъдат достъпни повече за Вас.

ВАШИТЕ ПРАВА

Ако сте предоставили Ваши лични данни на НУЕВА ООД, Вие имате следните права:

- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от дружеството;

- право да искате извършването на коригиране при неточност;

- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

- право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни, в случай че са налице условията за това. Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на електронна поща rolta@ abv.bg или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр.Бургас, ул.Ал. Велики № 48

Ваши права могат да бъдат ограничени при определени обстоятелства, съгласно закона.

КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН

В случай, че считате, че правата Ви са нарушени съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД),  която е независимият държавен орган, контролиращ  използването и обработката на  личните данни, както и спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.

  • Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2· Електронна поща: kzld@cpdp.bg· Интернет страница: www.cpdp.bg· Телефон: 02 / 91-53-518

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Политика за защита на личните данни може да бъде актуализирана периодично. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувана актуализираната Политика за защита на личните данни.

 

www.rolta-plastic.com
Всички права запазени

Suzara web design